Wettelijke verplichte gegevens

Vind hier de gehele wettelijke verplichte gegevens van Myadblue

Wettelijke verplichte gegevens

MyAdBlue informeert u dat de wettelijke verplichte gegevens kunnen veranderd worden. Deze modificaties zijn gepubliceerd door online te worden gezet en zijn door u geaccepteerd zonder condities wanneer u onze website bezoekt nadat de gemodificeerde publicatie online is.

We raden jullie aan om deze pagina vaak te bezoeken.

De wettelijke verplichte gegevens zijn in conformiteit met de Franse recht gevestigd, onder meer de 21 Juni 2004 numeriek economie wet en de 6 januari 1978 informatica en vrijheden wet (gemodificeerd door de 6 august 2004 wet).

De jurisdicties van Lille (Frankrijk) zijn territoriaal competent om over enige procesvoering die het over deze website heeft te bepalend.

Verantwoordelijkheid

Geen enkele garantie is aan de cliënt gegeven. De cliënt is verplicht zelf zijn eisen duidelijk formuleren en heeft de obligatie om zichzelf te informeren. Als er, door Myadblue gegeven, informaties niet correct lijken, het bevalt de cliënt om alle verificaties over de consistentie of de waarschijnlijkheid van de gekregen resultaten zelf te doen.  Myadblue is in geen enkele geval verantwoordelijk met betrekking van derde over het gebruik door cliënten van informatie, of van hun afwezigheid, die hun producten bevat, zelf op een van hun websites.

Beperking van Verantwoordelijkheid

Content downloaden word op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gedaan. In gevolg Myadblue zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor computer schading of gegevens verlies dat de gebruiker in het gevolg van downloaden van kan lijden.

De foto’s, belden en andere visueel content zijn niet contractueel.

Diensten voorwaarden

Deze website is in html5 en css3 talen voorgesteld om een beter gebruik en grafiek gemak, we raden jullie aan om de website te bezoeken met moderne browsers net als Safari, Firefox, Chrome…

Hyperlinks

Myadblue Websites kunnen hyperlinks, naar andere websites of beschikbare bronnen op internet, bevatten.

Myadblue heeft geen manier beschikbaar om de websites in betrekking met zijn eigen websites te controleren. Myadblue kan de beschikbaarheid van zulke websites en externe bronnen niet verzekeren of garanderen. Myadblue aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor elke link naar dergelijke websites: het is niet aansprakelijk voor de producten, advertenties of elk artikel of dienst of in het algemeen elke inhoud die zich op de webpagina’s bevindt van de sites waarnaar de hiervoor genoemde links verwijzen.

De risico’s die door deze gebruik betroken zijn, worden geheel door de surfer genomen en kunnen in geen enkele manier aan Myadblue worden toegeschreven.

De gebruikers, leden en bezoekers van Mydablue ’s websites kunnen niet een hyperlink in richting van deze website in plaats zeten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Myadblue.

In de veronderstelling dat een gebruiker of een bezoeker een hyperlink in richting van een van de Myadblue Websites in plaats wilt zetten, zal hij een email (die zich op de website bevindt) moeten sturen om zij desideratum te formuleren. Myadblue behoudt zich het recht om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te rechtvaardigen.

Er wordt geen garantie gegeven voor de veiligheid van de gegevens van de webpagina’s, waarnaar bepaalde links die hier zijn opgenomen kunnen verwijzen. Het is van belang dat u alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen neemt in deze context, en Myadblue kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elke benadeling, direct of als consequentie, die is geleden als het gevolg van het benaderen van andere websites, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of de gevolgen daarvan

Het is uw verantwoordelijkheid om altijd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te verzekeren dat wat u gebruik van maakt, op de websites, niet met vouten of met vernietigende elementen (Trojaans, virus etc.) vol zit.

De hyperlinks gebruikte in deze website in richting van andere kunnen niet de verantwoordelijkheid van Myadblue induceren.

Alle websites die een hyperlink richting deze website hebben, zijn niet onder het control van Myadblue en deze aanvaardt dan ook de verantwoordelijkheid over de toegang en de inhoud van de bovengenoemde websites.

Myadblue is vrij om wanneer hij het wilt en zonder waarschuwing zijn website te modificeren.

Cookies

Voor statistieke en on-screen display behoefte, deze website maakt gebruik van cookies. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw haarde schrijf opgeslagen worden om technische gegevens over uw navigatie op te nemen. Sommige delen van deze website zijn niet functioneel zonder uw akkoord over cookies.

Overeenstemming met de actueel wetgeving en de aanbevelingen van de informatica en vrijheden commissie, zal de houdbarheid van deze cookies niet langer dans 13 maanden na de eerste storting op de gebruikersterminal duren.

Myadblue informeert de gebruiker dat u zich kan verzetten tegen de opslag van de technische cookies door uw internetbrowser te configureren. Echter wordt de navigatie op deze website en de toegang tot sommige diensten dan onmogelijk of in ieder geval sterk gewijzigd.

Voor meer informatie over het instellen of uw internetbrowsers kan de gebruiker de help menu van zijn browser raadplegen. Met de meeste gebruikte browsers kunt u de volgende links bezoeken:

Met internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Met Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

Met Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Met Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Met Opera: http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html

Informatie en uitsluitingen

Myadblue probeert met alle zijn mogelijke middelen een betrouwbare informatie en updates op zijn websites aan te bieden. Echter, fouten, omissies of disfuncties kunnen gebeuren. De gebruiker zal daarom zich moeten verzekeren van de informatie nauwkeurigheid met myadblue en zal moeten alle behulpzame websites modificaties laten wetten.

Myadblue kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schaden, van alle soorten mogelijk, die door de inhoud of door het gebruik van deze informatie kan gebeuren.

Intellectueel eigendomsrecht

Myadblue houdt de domeinnaam myadblue.nl. Deze website is een intellectueel werkstuk beschermd door wetgeving voor intellectueel eigendom. Behalve indien anders wordt aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten die deel uitmaken van de documenten die zich op deze website bevinden en elk van de elementen die ervoor zijn gecreëerd het enige en exclusieve eigendom van Myadblue, die geen andere licentie of ander recht verleent dan het toegang verlenen tot de site.

Elk ongeoorloofd gebruik van de werken, anders dan voor individuele persoonlijke raadpleging, is verboden.

De handelsmerken, octrooien, logo’s, modellen, foto’s, films, grafische ontwerpen, databanken en andere middelen die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en worden genoemd op de huidige website zijn ofwel het eigendom van Myadblue of er is toestemming verleend voor hun gebruik. Er kunnen geen licentierechten worden verleend voor elk van de hiervoor genoemde elementen zonder de schriftelijke toestemming van Myadblue of de derden die de relevante rechten bezitten.

Het reproduceren van enkele en alle documenten die zijn gepubliceerd op deze website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doelen in de context van persoonlijk gebruik; elke reproductie en het gebruik van kopieën die zijn gemaakt voor elk ander doel is expliciet verboden en zult door de I.3335-2 en volgende artikelen van de intellectueel eigendomsrecht wetboek gestraft worden. Het niet-naleving van deze verbod vormt een inbreuk dat kan de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser begaan.

Webhosting

Deze website wordt verzorgd door Ovh

Franse Nv met een aandelenkapitaal van EUR 10 000 000

Handel en ondernemingen geregistreerd in Roubaix- tourcoing (France): 424 761 419.

Geregistreerde kantoren: 2 rue Kellerman 59100 ROUBAIX France

Manager publicaties: Octave Klaba

Website : www.ovh.com

Procesvoering

Deze voorwaarden zijn door de Franse wet beheerst en alle geschillen die door de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden kunnen ontstaan zullen uitsluitend door de rechtbanken, waaronder de geregistreerde kantoren ressorteert, bevoegd zijn. De referentietaal, voor eventueel geschillen verordeningen, is het Frans.

Ons Bereiken

Myadblue is tot uw beschikking voor commentaren of voorstellen. U kunt ons in het Nederlands schrijven op deze email: contact@myadblue.nl

Mentions légales

Retrouvez l’ensemble des mentions légales relatives au site Myadblue 

Mentions legales

Myadblue vous informe que les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve lorsque vous accédez au site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente page.

Les mentions légales sont établies en conformité avec le droit français et notamment les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 informatique et libertés.

Les juridictions de lille (france) sont territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent au site.

Responsabilité

Aucune autre garantie n’est accordée au client, auquel incombe l’obligation de formuler clairement ses besoins et le devoir de s’informer. Si des informations fournies par myadblue apparaissent inexactes, il appartiendra au client de procéder lui-même à toutes vérifications de la cohérence ou de la vraisemblance des résultats obtenus. Myadblue ne sera en aucune façon responsable vis à vis des tiers de l’utilisation par le client des informations ou de leur absence contenues dans ses produits y compris un de ses sites internet.

Limitation de responsabilité

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, myadblue ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.

Les photos, images ou tout autre contenu visuel sont non contractuels.

Conditions de service

Ce site est proposé en langages html5 et css3, pour un meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme safari, firefox, chrome,…

Liens hypertextes

Les sites internet de myadblue peuvent offrir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources disponibles sur internet.

Myadblue ne dispose d’aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec ses sites internet. Myadblue ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes, ni ne la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui doit se conformer à leurs conditions d’utilisation.

Les utilisateurs, les abonnés et les visiteurs des sites internet de myadblue ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable de myadblue.

Dans l’hypothèse où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un hyperlien en direction d’un des sites internet de myadblue, il lui appartiendra d’adresser un email accessible sur le site afin de formuler sa demande de mise en place d’un hyperlien. Myadblue se réserve le droit d’accepter ou de refuser un hyperlien sans avoir à en justifier sa décision.

Le renvoi sur un site internet pour compléter une information recherchée ne signifie en aucune façon que myadblue reconnaît ou accepte quelque responsabilité quant à la teneur ou à l’utilisation dudit site.

Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d’usage nécessaires pour vous assurer que ce que vous choisissez d’utiliser ne soit pas entaché d’erreurs voire d’éléments de nature destructrice tels que virus, trojans, etc.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur le réseau internet ne sauraient engager la responsabilité de myadblue.

Tous les sites ayant un lien hypertexte vers le site ne sont pas sous le contrôle de myadblue et celui-ci décline par conséquent toute responsabilité (notamment éditoriale) concernant l’accès et le contenu de ces sites.
Myadblue est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du site.

Cookies

Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données techniques sur votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans l’acceptation de cookies.

Conformément à la législation en vigueur et aux recommandations de la commission informatique et libertés, la durée de conservation de ces cookies ne pourra excéder 13 mois après le premier dépôt sur le terminal du visiteur/membre.

Myadblue informe le visiteur/membre qu’il peut également s’opposer à l’enregistrement de cookies purement techniques en configurant son navigateur internet. Toutefois la navigation sur le site et l’accès à certains services pourraient s’en trouver altérés, voire impossible.

Pour toute information sur les modalités de configuration des navigateurs internet, l’utilisateur peut consulter le menu d’aide de son navigateur, notamment, s’agissant des navigateurs les plus utilisés, depuis les liens suivants :

Pour internet explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-or-allow-cookies ;
pour safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ ;
pour chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en ;
pour firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer%20et%20d%c3%a9sactiver%20les%20cookies ;
pour opera : http://help.opera.com/windows/10.20/fr/cookies.html;

Informations et exclusion

Myadblue met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs, omissions ou dysfonctionnements peuvent survenir. L’internaute devra donc s’assurer de l’exactitude des informations auprès de myadblue, et signaler toutes modifications du site qu’il jugerait utile. Myadblue n’est en aucun cas responsable de l’utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler.

Propriété intellectuelle

Myadblue est titulaire du nom de domaine infodiesel.fr . Le site est une œuvre de l’esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle. Le site dans son ensemble et chacun des éléments qui le composent (tels que textes, arborescences, logiciels, animations, photographies, illustrations, schémas, logos) sont la propriété exclusive du myadblue qui est seul habilité à utiliser les droits de propriété intellectuelle y afférents.

L’usage de tout ou partie du site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation ou diffusion à d’autres fins que pour votre usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdit. La violation de ces dispositions vous soumet aux sanctions prévues tant par le code de la propriété intellectuelle et le code pénal au titre notamment de la contrefaçon de droit d’auteur et du droit des marques, que par le code civil en matière de responsabilité civile.

Les marques et noms de domaine ainsi que les dessins et modèles qui apparaissent sur le site sont la propriété exclusive de myadblue. La création de liens hypertextes vers le site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de la société, laquelle autorisation peut être révoquée à tout moment.

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société myadblue à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de myadblue. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles l.3335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

Responsable éditorial & propriete du site

Sophie ranger
myadblue par 11 strategy
eleven sarl au capital de 86 423 €
siège social : 78 avenue raymond poincaré 75116 paris
siret 503 444 812 00021 – tva fr 225 03 44 48 12 – rcs paris 503 444 812

Hébergeur

Ovh
Sas au capital de 10 000 000 €
rcs roubaix – tourcoing 424 761 419 00045
code ape 6202a
n° tva : fr 22 424 761 419
siège social : 2 rue kellermann – 59100 roubaix – france.
Directeur de la publication : octave klaba
site internet : www.ovh.com

Litiges

Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société myadblue. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

Contactez-nous

Myadblue est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous pouvez nous écrire en français par courrier électronique à : contact@infodiesel.fr.

Fiche voiture

Veuillez renseigner votre email pour recevoir nos alertes promotionnelles :

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Fiche voiture

Votre véhicule n’est a priori pas concerné par l’AdBlue. Laissez-nous votre adresse mail, nous vous contacterons pour vous confirmer que votre modèle n’utilise pas d’AdBlue et vous fournir de plus amples informations.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

D’après nos calculs d’experts, la consommation annuelle de votre est de

 

 

myadblue_car

 

 

Veuillez renseigner votre adresse mail pour recevoir plus d’informations autour de l’AdBlue sur votre véhicule

×

According to our expert calculations, the annual consumption of your is

 

 

myadblue_car

 

 

Please enter your email to get more information on AdBlue®

×

Volgens onze berekeningen expert, het jaarlijkse verbruik van uw is vol

 

 

myadblue_car

 

 

voer uw e-mailadres in om onze promotionele waarschuwingsberichten te ontvangen

×

Nach unseren Berechnungen Experten, ist der jährliche Verbrauch Ihres voll

 

 

myadblue_car

 

 

geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen unsere Meldungen über Sonderangebote senden können

×